Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A tanköteles gyermekek 2024-2025. tanévre történő beíratásának időpontja: 2024. április 18-19., 8:00-19:00 óra között.

Helyszín:

  • Központi Iskola tanulói számára: Iparos u.10.
  • Klafszky Katalin Tagiskola tanulói számára: Rákóczi u.51.

A szülőnek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelenni az intézményben és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni. A beiratkozáshoz szükséges adatok azonban előzetesen, a KRÉTA rendszeren keresztül is megküldhetők az intézmény számára, gyorsítva ezzel az általános iskolai beiratkozás folyamatát.

Szülői tájékoztató a beiratkozásról

A szülőknek az előzetes, elektronikus jelentkezés beküldésére 2024. március 27., szerda 00:00 és 2024. április 24., péntek 18.00 óra között van lehetősége.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés moduljában a 2024-es tanévű általános iskolai beíratkozás folyamatát bemutató oktatóvideó

 

A beiratkozáskor be kell mutatni a szükséges eredeti dokumentumokat (gyermek TAJ kártyája, lakcímkártyája, igazolványa, adókártyája, szülők lakcímkártyája, igazolványa). Ha van a gyermeknek szakértői papírja, azt is kérnénk behozni.

Nyilatkozniuk kell a szülőknek az alábbiakról:

  • együtt, külön, vagy egyedül nevelik-e a gyermeket
  • napközit igényelnek-e
  • hittan vagy erkölcstan oktatásra szeretnék-e íratni gyermeküket
  • nemzetiségi német nyelvoktatásban részesüljön-e a gyermek (csak a Klafszkys diákok számára!!)

A KRÉTA rendszer (elektronikus napló) használatához szükséges a szülők részéről egy érvényes gmail-es email cím.

Kérjük, hogy gyermekükkel együtt menjenek be az Okmányirodába és diákigazolvány igénylő lapot készíttessenek! A diákigazolvány igénylő lapot hozzák be az iskolai beiratkozáskor. Részletes információk a diákigazolványról: https://www.korzetiiskola.hu/wp/diakigazolvany/

Köszönjük együttműködésüket!

Bella Zsolt intézményvezető

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Mit kell tudni a beíratásról?

A Rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.hu/korzet

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében kijelölt intézmény hivatalból felveszi.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel kell venni.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a 2011. évi CXC. törvény 91. § (2) szerint az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha

  • menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása, továbbá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt megkezdett tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.