A nevelési program átdolgozása előtt – az alapelvek meghatározásához – tantestületünk összegyűjtötte azokat a legfontosabb emberi és erkölcsi értékeket, amelyeket közösen a legértékesebbnek tartunk. Ezen értékek mentén fogalmaztuk meg alapelveinket, amelyek nevelő munkánkat meghatározzák. Közösen elfogadott legfontosabb értékek:

 • tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése,
 • humanizmus, szeretet, elfogadás,
 • becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom,
 • a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása a jövő nemzedék számára,
 • önfegyelem, önismeret, példamutatás,
 • pontosság, igényesség és kitartás a munkában,
 • a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése,
 • önállóság, szabadság, mások szabadságának tisztelete,
 • esztétikai, művészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete,
 • derű, humor, mely átsegít a gondokon

Pedagógiai nevelő-oktató munkánk során az előbbiekben felsorolt értékek közvetítését alapfeladatnak tekintjük, nevelő-oktató munkánkat ezen értékek mentén végezzük.

Legfontosabb alapelveink nevelő-oktató munkánkban:

A kompetencia alapú oktatás továbbfejlesztése, a korábbi kulcskompetenciák tanulási területeken átívelő általános kompetenciák bevezetése, a kompetenciafejlesztés. Az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja – az EU által javasolt – kulcskompetenciák rendszere. Kooperatív tanulási módszerek bevezetése. A gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljon a középpontban. Minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges.

A mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait sajátíttassuk el tanulóinkkal, amelyekre biztonságosan építhetik további tanulmányaikat és mutassunk utat ahhoz, hogyan bővítsék önállóan ismereteiket, felhasználva az írott ismerettárak és a kommunikációs eszközök lehetőségeit. Széleskörű tevékenységkínálattal minél több területen képezzük diákjainkat, megadva a lehetőségét a későbbi, érett korban történő pályaválasztásnak.

Nagy figyelmet fordítunk az emberiség jövőjét meghatározó közös problémákra, az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk:

 • az egyén és az állam felelősségét
 • az egyén és a társadalmak lehetőségeit, feladatait a problémák megoldásában
 • környezetünket, a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető veszélyek csökkentésének fontosságát

Alapelveink megfogalmazása már meghatározza céljainkat, feladatainkat is, melyek nem különülnek el egymástól.

Stratégiai célok:

 • A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése.
 • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése.
 • A kompetencia alapú oktatás módszertanának széleskörű megismerése és megvalósítása.
 • A pedagógusok, a nevelőtestület módszertani kultúrájának korszerűsítése.
 • A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése.
 • A szelektív hatások mérséklése.
 • Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése.
 • Új tanulásszervezési eljárások bevezetése
 • Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása
 • A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása