Kezdőlap arrow DÖK
DÖK


 Működési szabályzat

Szebedy Tas

Az 1993. évi LXXIX. törvény  a közoktatásról új megvilágításba helyezte a diákönkormányzat és a szülők szerepét az iskolák életében. A törvényalkotók szándéka egyértelműen az iskolai élet demokratizálása volt. A sokat emlegetett „intézményi autonómia” ugyanis az iskolák belső életét szakmailag zárt világként őrizte korábban, míg a másik fél, az oktató-nevelő munka alanyai, a tanulók számára igen passzív szerepkört engedett. Ennek a szándéknak az erősödését szolgálta a közoktatásról szóló 1995. évi LXXXV. és CXXI. változások mind a diákok joggyakorlásának lehetőségét kívánták biztosítani.


A Körzeti Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata


1./ Az iskola diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.


Célja:    A demokrácia létformájának megtanulása, mikrokörnyezetben való
begyakorlása.
Iskolánk diákönkormányzata a demokrácia játékszabályaival,
vagyis a tanárok és a diákok számára körültekintő, előre egyeztetett
és leszögezett alapelvekkel alkosson egy mikroközösséget.


Feladatai:    Az iskolai közösségi élet szervezése
A nevelőtestület véleményének meghallgatása
Rendezvények színvonalas megvalósítása, pedagógus segítségével
Segítségnyújtás az egyre nagyobb összefogást és együttműködést
igénylő oktatási-nevelési folyamatban
A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat segíti
Kompromisszum kötése
Közvetítő (ügyvivő) szerep betöltéseJogaik:    Tájékozódási jog
Véleménynyilvánítás joga
Javaslattétel joga
Kérdés intézésének és érdemi válasz kapásának joga
Érdekképviselet joga
Véleményezési és javaslattevési jog
Döntések előkészítésében való részvétel joga


Iskolánk diákönkormányzatának szervezeti felépítése a következő:


1./ Diáktanács: osztályonként 2 tagból és 1 esetenként 2 póttagból áll, akik az osztályfőnökkel együttműködve a kétirányú információáramlást biztosítják. A póttag feladata, hogy betegség, illetve más elfoglaltság esetén képviselőtársát helyettesítse, és teljes körűen képviselje osztálya érdekeit. Számára minden gyűlésen nem kötelező a részvétel, de nem is tiltott. A póttagok száma az osztályonkénti létszámtól teszi függővé a Diákönkormányzat vezetősége.


2./ A diáktanács elnöksége: 5 főből áll, amelyben a diákönkormányzat elnöke és négy helyettese vesz részt. A diákönkormányzat egyik helyettese a Klafszky Katalin Tagiskola diáktanácsának elnöki tisztségét tölti be.3./ A diáktanács elnöksége képviseli a diákközvéleményt, tartja a kapcsolatot az iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzatot segítő tanárral. Állást foglalhat mindazon kérdésekben, amelyeket jelen szabályzat a diákönkormányzat jogköreként meghatároz.


4./ A diáktanács hetente ülésezik, de szükség esetén bármikor összehívható.


5./ A diáktanács összehívását kezdeményezheti a diáktanács elnöksége, a diákönkormányzatot segítő tanár és az iskola vezetése.


6./ A diáktanács üléseire meghívhatók az iskola diákjai, nevelőtestület tagjai, illetve az iskola vezetése. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken.


7./  A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában tanító tanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében.


8./ Évente több alkalommal, de szükség szerint többször is összehívható a diákfórum, melynek résztvevőiről és témájáról a diáktanács, a nevelőtestület és az iskolavezetés egyaránt tehet javaslatot.


9./ A diákok az őket ért sérelem orvoslásáért közvetlen képviselőjükön keresztül fordulhatnak a diáktanácshoz, az elnökséghez, akik tartják a kapcsolatot az iskolavezetéssel.


10./ A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleményének meghallgatásával:


a.)    működésükről, saját közösségi életük megszervezéséről
b.)    tisztségviselőik megválasztásában,
c.)    tevékenységi formáiról, amik a következők:

-    működteti az iskolai információs csatornát
-    együttműködik az iskola fegyelmi helyzetének javításában /Házirend/
-    vállalja az utolsó tanítási nap programjának megszervezését
-    segít az iskolai évfordulók, programok, bálok előkészítésében,
megszervezésében és kivitelezésében


11./ A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat:

a.)    A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
b.)    A tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
c.)    A tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához12./ Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogkört gyakorol a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni. Az előterjesztést, meghívót-ha a jogszabály másképp nem rendelkezik- a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.


13./ A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helységeit, berendezéseit, információs egységeit (Internet), ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.14./ A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következő kérdésekben:

a.)    jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásakor és módosításakor
b.)    a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor
c.)    az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
d.)    házirend elfogadásakor


Jánossomorja, 2011. szeptember 1.


A Körzeti Általános Iskola Diákönkormányzatának éves terve

Szeptember:

1.      Alakuló gyűlés
1.1     Diákönkormányzat elnökének, vezetőségének megválasztása
1.2     Diákönkormányzat képviselőtestületének megismerése
1.3     A Szervezeti és Működési szabályzat ismertetése, elfogadtatása
1.4     Az éves program ismertetése, elfogadtatása
1.5     Feladatok kiírása, megbeszélése
1.6     Felkészülés az aktuális rendezvényre

Október:

1.    Gólya-bál
1.1    Előzetes feladatok kiírása
1.2    A rendezvény programjainak megbeszélése, egyeztetése
1.3    Elfogadtatás
1.4    Dekorációs ötletek és ezek elkészítése
1.5    A rendezvény időpontjának és helyszínének egyeztetése
1.6    Takarító brigádok megszervezése
1.7    Egyeztetés
1.8    Gólya-bál
1.9    Értékelés

November:

1.     Egészség hónap
2.     A 3 hetes Egészség projekt megtervezése
2.1    Feladatok elosztása
2.2    Ötlet gyűjtés, újítások
2.3    Plakátok készítése
2.4    Ételem az életem (ételkészítés)
2.5    Osztályonkénti feladatok kiosztása
2.6    A feladatok számonkérése
2.7    Értékelés

December:

1.     Mikulás kupa
1.1    Szervezési feladatok
1.2    Csapatok selejtezőjének lejátszatása
1.3    Döntők
1.4    Díjak beszerzése, kiosztása
1.5    Értékelés

Január:

1.     A 2012-es tanév megnyitója
1.1    Az év további feladatainak ismertetése
1.2    Ötletek tárháza
1.3    Hozzászólások, értékelések

Február:

1.     Farsang
1.1    A bál időpontjának és helyszínének megbeszélése
1.2    Dekorációs ötletek
1.3    Műsor megbeszélése, osztály kijelölése
1.4    Műsor témája
1.5    Takarítóbrigád kijelölése
1.6    Farsangi bál
1.7    Értékelés

Március:

1.     Nemzeti ünnep
1.1    A március 15-ei műsor dekorációjának megbeszélése
1.2    Segítségnyújtás a műsort adó osztálynak
1.3    Megbeszélés

Április:

1.     Környezetvédelem
1.1    Papírgyűjtés kihirdetése
1.2    Az átvevő csapatok beosztása
1.3    Munkamegosztás
1.4    Pakolás, leadás
1.5    Értékelés

Május:

1.    Madarak és fák napja
1.1    A rendezvény programjának ismertetése
1.2    Vetélkedők, játékos feladatok megbeszélése
1.3    Helyszín ismertetése
1.4    Terepszemle
1.5    Feladatok kivitelezése
1.6    Értékelés
2.     DÖK kirándulás

Június:

1.     Ballagás
1.1    Dekorációk készítése
1.2    A végzős diák-önkormányzati képviselők munkájának megköszönése
1.3    Búcsúzás
1.4    Az éves munka értékelése
1.5    A konklúzió levonása
1.6    Évzáró gyűlés